Jun 25, 2018, 05:35 PM

Haberler:

Esselamun Aleykum


Ey Namazi Terk Eden

Başlatan islam, Jan 12, 2017, 02:43 PM

« önceki - sonraki »

islam

EY NAMAZI TERK EDEN!Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Güzel âkibet, takvâ sahipleri içindir. Zâlimlerden başkasına düşmanlık yoktur.Salât ve selâm, insanlığın en hayırlısı ve en fazîletlisi, Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, O'nun âile halkına ve bütün ashâbına olsun.


Ey namazı terk eden!!
Aramızdaki bütün bağları kestiğin halde seninle ne şekilde konuşmaya başlayayım?
Sana ne diyeyim?
Sana hangi yolla hitap edeyim?
Sana teşvik yoluyla mı, yoksa tehdit yoluyla mı hitap edeyim?
Ey namazı terk eden!!
Sen, kendini ne zannediyorsun?
Sen, seni yaratan ve sana şekil veren Rabbine secde etmekten alıkoyacak kadar O'ndan müstağnî misin? O'na ihtiyacın yok mudur?
Kibir, seni Rabbinin huzurunda zelîl ve huşû ile durmaya tenezzül etmeyecek bir duruma mı getirdi?
Dinler misin Rabbin Allah Teâlâ ne buyuruyor:


"Ey insan! Keremi bol Rabbına karşı seni ne aldattı? O ki, seni yaratmış, sana şekil vermiş ve seni düzeltmiştir.Seni istediği şekilde terkib etmiştir."
Ey namazı terk eden!!

Sen, kişinin, İslâm dîninden sarılabileceği son şeyin namaz olduğunu (âhir zamanda İslâm'da onun dışında başka bir ibâdetin kalmayacağını), eğer onu kaybederse, dîninin tamamını kaybedeceğini bilmez misin?
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"İslâm'ın hükümleri, mutlaka birer birer bozulacaktır (insanlar tarafından terk edilecektir). Bir hüküm bozulunca, insanlar sonrakine tutunacaklardır. İlk bozulan hüküm; yönetim (Allah'ın indirdiği ile hükmetmek), sonuncusu ise namaz olacaktır."
Ey namazı terk eden!!
Sen, Allah'ın vermiş olduğu eman ve korumanın dünya ve âhirette namazı kasten terk edenden kalktığını bilmez misin?
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:"(Parça parça kesilerek) azap edilsen ve (ateşte) yakılsan bile Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma.Malından ve sana âit olan her şeyden çıkarsalar bile anne ve babana itaat et.Namazı kasten terk etme.Zirâ kim, namazı kasten terk ederse, Allah'ın eman ve koruması ondan kalkmıştır.İçki içme.Zirâ içki, her türlü kötülüğün anahtarıdır."

Ey namazı terk eden!!
Sen, namazı terk ettikten sonra artık sende İslâm'dan ne kalır? Namazın, İslâm'ın direği ve îmânın otağı olduğunu bilmez misin?
Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin küfür, şirk ve dalâlet olduğunu bilmez misin?
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:


"Kişi ile küfür ve şirk arasındaki sınır, namazın terkidir."
Yine, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:


"Bizimle onlar (münâfıklar) arasındaki sözleşme, namazdır. Kim, namazı terk ederse, kâfir olur."
Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- namazın terki konusunda şöyle demiştir:"Dikkat edin! Şüphesiz ki namazı terk eden birisinin İslâm'dan nasibi yoktur."

Abdullah b. Mes'ud -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:"Namazı terk edenin dîni yoktur."

Ali b. Ebî Tâlib -Allah onlardan râzı olsun- şöyle demişlerdir:"Namaz kılmayan, kâfirdir -başka bir rivâyette- kâfir olur."

Abdullah b. Abbas -Allah ondan ve babasından râzı olsun- şöyle demiştir:

"Namazı terk eden, kâfir olur."
Ebu Derdâ -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

"Namazı olmayanın îmânı yoktur.Abdesti olmayanın da namazı yoktur."
Tâbiînden Abdullah b. Şekîk el-Ukaylî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı, namazdan başka amellerden bir şeyin terkini küfür olarak görmüyorlardı."
İbrahim en-Nehaî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Namazı terk eden, kâfir olur."
İmam Zehebî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Namazı vaktinden sonraya erteleyen, büyük günah işleyen kimsedir. Namazı tamamen terk eden, zinâ eden ve hırsızlık yapan kimse gibidir. Bir vakit namazı terk etmek veya kaçırmak büyük günahtır. Bunu birden fazla yaparsa, tevbe etmedikçe o kimse büyük günah sahibidir.Namazı terk etmeye devam ederse, o kimse, âhirette hüsrana uğrayanlar, bedbaht olanlar ve günahkârlardandır."

Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin nifak (münâfıklık) olduğunu bilmez misin?
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Münâfıklar(zanlarınca)Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki Allah, onların hilelerini başlarına geçirir.Onlar namaza kalktıkları zaman, üşenerek kalkarlar. Namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar.Allah'ı da pek az anarlar.O münâfıklar, küfürle imân arasında şaşkın bir şekilde bocalamaktadırlar.Ne mü'minlere, ne de kâfirlere bağlıdırlar.Allah, kimi(n kalbini îmândan) saptırırsa (hidâyetten alıkoyarsa), artık ona, bir kurtuluş yolu bulamazsın."
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:


"Şüphesiz ki münâfıklara en ağır gelen namaz; yatsı namazı ile sabah namazıdır. Eğer onlar (münâfıklar) bu iki namazdaki ecir ve fazîleti bilselerdi, emekleyerek de olsa o bu iki namazı kılmak için gelirlerdi."
Ey namazı terk eden!!
Bak gördün mü? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında münâfıklar namaz kılıyorlardı. Ama gösteriş için namaz kılıyorlardı. Ama sen hiç kılmıyorsun!!!


Ey namazı terk eden!!
Kâinatta bulunan senin dışındaki her şey Rabbine secde etmektedir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Göklerde (bulunan melekler) ve yerde bulunan güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ile insanların bir çoğunun Allah'a secde ettiklerini görmez misin? İnsanların bir çoğu da azabı hak etmiştir.Allah kimi alçaltırsa; ona ikram edecek kimse yoktur.Şüphesiz ki Allah, dilediğini yapar."

Ey namazı terk eden!!
Eğer namaz kılmazsan, bilmelisin ki sen de azabı hak eden kimselerden olursun

Ey namazı terk eden!!
Cansızların, hayvanların ve kâinattaki diğer varlıkların senden daha hayırlı ve daha akıllı olmasına râzı olur musun?
Ey namazı terk eden!!
Kıyâmet günü namaz kılmayan kimsenin başına zillet, korku ve alçaklık geleceğini bilmez misin?
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:


"O gün, işler son derece güçleşir, baldır açılır ve secdeye çağrılırlar. Fakat buna güç yetiremezler.(Allah'ın azabından dolayı) gözler dönmüş olarak, yüzlerini zillet bürür. Oysa onlar (dünyada) sapasağlam oldukları zaman secdeye (namaza) çağırılmışlardı (fakat onlar büyüklenerek bundan kaçınmışlardı)."

Sen, namaz kılmamış bir halde ölürsen, senin pişmanlık ve nedâmetin ne kadar büyük ve çetin olacaktır!!!
Sen, kıyâmet günü namaz kılmamış bir halde yeniden diriltildiğinde musibetin ne kadar büyük olacaktır!!!
Ey namazı terk eden!
Namazı terk etmekle suçunun ne kadar büyük olduğunu bir bilsen!!!

Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin gaflet ve kalp katılaşması olduğunu bilmez misin?
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:"Birtakım insanlar ya Cuma namazlarını terk etmeyi bırakırlar ya da Allah onların kalplerini mühürler de artık onlar gâfillerden olurlar."
Ey namazı terk eden!!
Namazı terk edenin, "Sakar"da kâfirler ve fâcirlerle birlikte azap göreceğini bilmez misin?

Cehennem ehline şöyle sorulduğunda onların cevaplarına bakar mısın?

"(Günahkârlara) sizi şu Sakar'a (yakıcı ateşe) sokan nedir? (diye sorarlar). Onlar: Biz, (dünyada) namaz kılanlardan olmadık, derler."
Yine, Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:


"Ama onların ardından namazı bırakan ve şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Onlar bu azgınlıklarının karşılığını (cehennemde) göreceklerdir."
Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin, dünya ve âhirette karanlık, helâk ve dalâlet olduğunu bilmez misin?
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:"Kim, şu beş vakit namazı muhafaza ederse (onları vakitlerinde devamlı kılarsa), namazı, kıyâmet gününde onun için (önünü aydınlatan) bir nur, burhan ve (cehennemden) bir kurtuluş olur.Kim de beş vakit namazı muhafaza etmezse (onları vakitlerinde devamlı kılmazsa), kıyâmet gününde onun için ne (önünü aydınlatan) bir nur, ne bir burhan, ne de (cehennemden) bir kurtuluş olur.Kıyâmet gününde de o, Kârun, Hâmân, Firavun ve Ubeyy b. Halef ile beraber olur."


Ey namazı terk eden!!
Sen, kıyâmet günü küfrün önderleri, inkâr, zulûm ve dalâletin liderleri ile beraber haşr olmak ister misin?
Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin, senin başına gelmiş olan en büyük belâ ve musibet olduğunu bilmez misin?


"İkindi namazını kaçıran kimse, sanki âilesini ve malını kaybetmiş (elinden kaçırmış veya elinden zorla alınmış) kimse gibidir."
Ey namazı terk eden!!
Bu sadece ikindi namazını kaçırmış kimse hakkındadır.Peki ya bütün namazları terk eden kimse için durum nasıl olur?
Ey namazı terk eden!!
Namazı terk etmenin stres, can sıkıntısı ve geçim darlığına sebep olduğunu bilmez misin?
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Kim, benim zikrimden yüz çevirirse bilsin ki; onun dar bir geçimi olur ve kıyâmet günü biz onu kör olarak haşr ederiz. O der ki: Rabbim! Beni niçin kör olarak haşr ettin? Halbuki ben (dünyada) gören biriydim.Allah buyurur ki: Öyledir işte. Sana âyetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun (onlardan yüz çevirip onlara îmân etmemiştin).Sen (dünyada terk ettiğin gibi), aynı şekilde bugün de sen unutulursun (cehennemde bırakılırsın)."

Ey namazı terk eden!!
Vah ki vah! Yazıklar olsun sana!
Kalbin, Rabbinden uzak bir halde, zamanın nasıl geçip gittiğini ve ömrünün tükenmekte olduğunu görmez misin?

Ey namazı terk eden!!
Nasıl olur da dünyada en hoş ve en güzel şeyi tatmadan ondan ayrılırsın?
Şüphesiz ki dünyada en hoş ve en güzel şey, Allah -azze ve celle-'ye ibâdet etmek, O'nu anmak, O'na şükretmek ve O'nun için namaz kılmaktır.

Ey namazı terk eden!!
Namazın, gözünde sana hafif geliyorsa ve senin için bu kadar değersiz ise, o halde senin nezdinde Allah'ın dîninden kıymetli olan şey hangisidir?
Namazı terk edenin, dînin diğer emirlerini daha önce terk edeceğini bilmez misin?
Hasan Basri -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:
"Ey Âdem oğlu! Namazın, gözünde sana hafif geliyorsa, peki hangi şey sana ondan daha değerli gelmektedir?"
Ey gaflette olan!
Namaz kılmamış bir halde ölüm sana gelmeden önce Rabbine tevbe etmelisin!
Sen, şöyle demeden önce Rabbine tevbe etmelisin:

"Rabbim! Ne olur beni (dünyaya) geri gönder ki belki yapmadan bıraktığımı tamamlayıp salih amel işlerim."


Sen, şöyle demeden önce Rabbine tevbe etmelisin:

"Keşke (âhiretteki) bu hayatım için bir hazırlık yapsaydım (bana fayda verecek ameller işleseydim)."
Sen, şöyle demeden önce Rabbine tevbe etmelisin:

"Rabbimiz! Ne olur bizi buradan (cehennemden) çıkarıp dünyaya geri gönder de, daha önce (dünya hayatında) yaptıklarımızdan başka, güzel işler yapalım!"
Sen, şöyle demeden önce Rabbine tevbe etmelisin:

"Ah ne olurdu, keşke toprak olsaydım (da yeniden diriltilmeseydim)!"
Allah Teâlâ, ölmeden önce bize ve size samimî bir tevbe nasip eylesin.
Son duâmız, âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.


﴿ يا تارك الصلاة ﴾
] Türkçe - Turkish - تركي [


el-Vatan YayıneviTerceme : Muhammed Şahin
Tetkik : Ali Rıza Şahin